Eritrea, anni ’30-’40. Cadaveri a terra. (Per gentile concessione di Bruna Bez)